Země a cesty, číslo 147 (2/2020)

SVSC. Ivan Mezník: BELIZE - S BRITY, ALE CO VIZE?
Když jsme se v loňském roce s manželkou chystali na cestu po zemích Střední Ameriky, itinerář pravil, že po příletu do mexického Cancúnu nás čeká první z nich – Belize, země obdařená více vědomostní mlhovinou než jasnými představami. Ano, co má taková zemička s pouhými necelými 400 000 obyvateli a rozlohou asi 30 000 km2 převratného světu sdělit? Ne, že by o ni nebyl zájem. Prošla si v historii mnoha peripetiemi, ohřála se v náručích řady „vlastníků“ – Španělska, Guatemaly Jamajky, Anglie, až získala v roce 1981 samostatnost v rámci Commonwealthu. V čele stojí generální guvernér v zastoupení britské královny; musí být belizské národnosti. ---
Celý článek

SC. Petr Dostál, Zuzana Janková: TAIPEI, METROPOLE TAIWANU
Před dvaceti lety jsem začal spolupracovat s profesorem Chenem z National Chengchi University v Taipei na Taiwanu. Seznámil jsem se s ním, když byl na konferenci pořádané v Brně. Protože vede špičkový tým zabývající se využitím umělé inteligence v ekonomice, nabídl jsem přednášku společně s mojí doktorandkou Zuzanou. Nabídka byla přijata a cestě na Chengchi universitu nic nebránilo. Zjištění, že z Vídně do Taipei je přímý let, bylo příjemným bonusem, i když let trvá 14 hodin. Ušetřeni jsme byli nepříjemných přestupů. Cesta z Brna do Vídně a let do Taipei byl bezproblémový a na čas. Pro cestu z letiště do univerzitního kampusu jsme usmlouvali cenu s místním taxikářem (a pak při zpáteční jízdě jsme zjistili, že oficiálním taxi je jízda dvakrát dražší). ---

SC. Radan Květ: STARÉ ŘÍMSKÉ STEZKY NA MORAVĚ A V ZAHRANIČÍ
Chci se zde zmínit, jak se staré stezky stávaly významnou částí lidského života v dávných dobách a jak se proměňoval význam starých stezek od těch nejprimitivnějších z hlubokého pravěku až do času prvých čtyř století našeho letopočtu označovaných jako doba římská. Pojem staré stezky jsem začal používat poprvé v čase devadesátých let 20. století. Vytvoření toho pojmu vyplývalo z poznatku, že do té doby historici středověku používali termín obchodní cesty (event. v pozdějších dobách středověku i silnice). Od těchto pojmů obchodních cest bylo nutné odlišení s důrazem na termín stezky. ---

VSC. Miroslav Černý: HORNÍ SVANETIE A SVANŠTINA
Jazykovědný výzkum v Horní Svanetii (horský region v severozápadní Gruzii pod Hlavním kavkazským hřebenem; pozn. red.) může být nuda, zábava i velké dobrodružství, tak jako jakýkoli jiný výzkum; záleží na tom, čeho chcete docílit. Já jsem neměl v plánu pořizovat gramatiku svanštiny ani její slovník, nebylo mým cílem pořídit nahrávky výslovnosti ani zaznamenat ústní slovesnost Svanů – tuto práci ostatně dávno přede mnou odvedli jiní. Mým úkolem bylo pokusit se zjistit, jak je na tom svanština co do aktivního užívání. Zda jde o vitální jazyk, který se používá napříč všemi generacemi, nebo naopak o jazyk, který o své nejmladší mluvčí postupně přichází. ---

Miroslav Khol: LÉČIVÁ VODA A ILJA MUROMEC
Příroda je nevyčerpatelná a nabízí mnohá tajemství a někdy i překvapení. O tom jsme se mohli přesvědčit v Rusku v prostředí zdánlivě neproniknutelné jezerní krajiny Kenozerského národního parku. Lze jej najít na východ od Oněžského jezera u města Kargopol. Cesta k němu vedla kolem lesů, jezer, řek i bolševníků velkých jak hráči basketbalu. A tak se to pořád opakovalo, i když občas byl tento krásně stejný stereotyp vystřídán nějakým tím dřevěným stavením nebo kostelíkem či dokonce i městečkem. Některé místní kostelíky (rusky řečeno cerkov) pamatují časy až z dob od 16.–17. století. Nebylo jistě možné přehlédnout jejich krásné rustikální tvarování a umístění v krajině. Většinou byly postavené jen za pomoci dláta či sekery a bez použití hřebíků. ---

VSC. Jan Hájek: JAK VZNIKLA JMÉNA SVĚTADÍLŮ
Název EVROPA je starý téměř 4000 let. Byl používán již v semitských nápisech z 2. tisíciletí př. n. l. Vznikl z akkadského „ereb“ nebo „irib“ – večerní soumrak. Představoval zemi západu Slunce. Později přejali tento název Řekové, kteří jím pojmenovali dceru asyrského krále, Európu. (Zamilova ný vládce bohů Zeus ji unesl na Krétu.) Název ASIE je odvozen od asyrského slova „asu“ (jasný, světlý), což se pojilo se Sluncem. Pro západní pozorovatele šlo o zemi ležící na východě, kde Slunce vychází časněji a nastává dříve bílý den. Homér, Hérodot a další řečtí autoři tímto jménem označovali jen dnešní Malou Asii. V řecké mytologii figurovala Asie jako dcera titána Ókeana. ---

SVSC. Jiří Jiránek: GAGARIN V BAD ISCHL?
Že by Gagarin navštívil kapitalistickou cizinu? – podivoval jsem se, než jsem zjistil, že ta pamětní deska z červeného mramoru, umístěná na skále nad pravým břehem potoka Rettenbach asi 100 m pod mlýnem Rettenbachmühle severně od města, je věnována úplně jiným Gagarinům, a že Gagarinové patřili mezi dávné a bohaté ruské rodiny, jejíž kořeny prý sahají až k zakladateli Ruské říše Rurikovi v 9. století a byly poprvé zapsány hrabětem Starodubským v roce 1218. Po říjnové revoluci Rusko opustili a jejich potomky lze potkat ve Francii, Belgii, USA a Argentině. ---

-b-: OKRAJOVÁ MOŘE ASIE
Nejrozsáhlejší světadíl se jako jediný dotýká všech čtyř světových oceánů. Moře patřící do Severního ledového oceánu v zimě souvisle zamrzají a v létě je kryjí plovoucí ledové kry. Výběžky Uralu, geografické hranice Asie s Evropou, se snižují ke Karskému moři. Je mělké (do 600 m), vlivem ústí veletoků Obu a Jeniseje málo slané. Na východ od ostrovů Severnaja Zemlja je moře Laptěvů. To má hloubku až 3385 m, sahá po Novosibirské ostrovy a vlévá se do něj veletok Lena. Za pobřežími míst s nejchladnějšími zimami kromě Antarktidy se rozkládá Východosibiřské moře, opět mělčí (do 915 m). Za Wrangelovým ostrovem až ke konci Asie se táhne Čukotské moře. ---

-b-: O ZVLÁŠTNOSTECH V ÚPLNÝCH NÁZVECH STÁTŮ
Úplný neboli oficiální název se u většiny států světa skládá z dvouslovného spojení geografického názvu země a republikánské či monarchické státní formy (Francouzská republika, Kambodžské království). Podívejme se zde na případy, kde tato konstrukce má nějaké zvláštnosti. Některé státy se rozkládají v zemích, které nemají vlastní geografický název. Nejznámějším případem tohoto druhu jsou Spojené státy americké, kde v zemské pozici „zaskakuje“ celý světadíl. Podobně je tomu v Jihoafrické republice a Středoafrické republice. Ve Spojených arabských emirátech a v Království Saúdská Arábie je název země suplován širší oblastí Arábie. ---

VSC. Martin Javorský: RAFTING NA ZAMBEZI
Když jsem slyšel o možnosti raftingu na řece Zambezi pod Viktoriinými vodopády, byl jsem trochu skeptický, zda nejde o další turistickou past. Zambezi je totiž nad vodopády velmi klidná široce rozlitá řeka, na které se líně projíždějí výletní lodě a turistům se podávají předražené večeře. Navíc v listopadu je období sucha a stav vody je nižší. Pak jsem se ale dozvěděl, že jde údajně o nejtěžší komerční rafting na světě a můj zájem se zvýšil. Nicméně přesvědčilo mne až vyprávění účastníků, kteří popisovali obrovské peřeje a počítali, kolikrát se převrhli a vykoupali. Takže jsem si řekl, že by tento zážitek mohl stát za nekřesťanských 130 USD. ---

A též:
* přehled nové literatury z geografie a příbuzných oborů
* zeměpisná hádanka
* spolkové zprávy


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.