Země a cesty, číslo 140 (1/2018)

Miroslav Khol: UZBEKISTÁN OČIMA ČESKÉHO TURISTY
Středoasijský Uzbekistán je bývalá země nám dobře známého Sovětského svazu. My ji navštívili v květnu 2016 a hlavními lákadly pro nás byla legendární města Samarkand, Buchara či Chiva. Ale nezůstalo jen u nich. Za čtrnáct dnů jsme toho stihli mnohem více a nadchla nás nejen exotická místa, ale i lidé samotní. Domlouvali jsme se svou oprášenou ruštinou, ale velmi dobře se zde dá domluvit i anglicky. Svým geografickým koloritem se jedná převážně o rovinaté území obklopené vysokými pohořími Ťan-Šan a Pamír, Ferganskou kotlinou či pouštěmi Kyzylkum a Karakum. Celému území také vévodí protékající řeky Amu-Darja (dříve Oxus) či Syr-Darja (dříve Iaxart). Jedná se o území o velikosti o něco menší než dnešní Ukrajina. V jeho části jsme se pohybovali nejen pěšky, ale především automobily, vlaky, velmi krásným taškentským metrem a neposlední řadě i vnitrostátním letadlem z města Nukus do Taškentu. ---
Celý článek

VSC. Jan Hájek: RABŠTEJN NAD STŘELOU
Místo našich oblíbených prázdninových výletů z dětského (tehdy pionýrského) tábora nacházejícího se v šedesátých až devadesátých létech 20. století nedaleko Manětína je někdy chybně uváděno jako nejmenší město v ČR, dříve i v Československu. Od 1. 7. 1980 je totiž toto katastrální území (8,9 km2) součástí města Manětína v okrese Plzeň-sever. Od něho se nachází asi 7 kilometrů na severovýchod. Místo se nachází na řece Střele asi 30 kilometrů severně od Plzně, uprostřed přírodního parku Horní Střela. Zástavba ovšem ráz městečka má. Většina domů je situována nad pravým břehem řeky, na ostrohu ohraničeném strmými svahy na jihu i severu. Rabštejn nemá žádný úřad, většina ze 143 domů patří rekreantům. Počet trvale bydlících obyvatel se pohybuje okolo 20. ---

VSC. Ivan Mezník: JE ZÁŽITKY SPOUTÁN, KDO NAVŠTÍVÍ BHÚTÁN
Je dobře, že se na zeměkouli stále nacházejí místa, která vzdorují nakažlivým nemocem – absolutní moci peněz a trhu, globalizaci a imunitě vůči otroctví informačních technologií. A takové destinace jsou nepochybně lákadlem cestovatelů toužících po nevšedních poznávacích rozkoších. K nim rozhodně patří Bhútán, i když pro to vynakládá trvale rostoucí míru energie. Je spravedlivé přiznat, že k roznašečům těchto nakažlivých nemocí patří i turisté. Ačkoliv jsou všichni návštěvníci s příslovečnou buddhistickou tolerancí přijímáni, přece jen rozumný člověk pochopí, že 700 000 obyvatel této země rozlohy Švýcarska nemůže zajistit veškeré radosti a pohostinství příliš velké lavině zájemců (a kromě toho je decentně uhlídat). Tím se stane radost z uskutečněné návštěvy (nezdaněnou) přidanou hodnotou. I já jsem se stal v loňském roce jejím příjemcem. ---

SC. Zdeněk Lipský: ŽELEZNÉ HORY
Železné hory jsou tradiční vžitý název pro výraznou horopisnou jednotku na rozhraní středních a východních Čech. Jméno Železné hory souvisí s výskytem a dolováním železné rudy ve 13. až 18. století. Nejsou to ovšem hory v pravém slova smyslu, jejich výška a členitost odpovídá vrchovině a v severní části dokonce jen pahorkatině. Podle geomorfologického členění jsou Železné hory jedním z celků Českomoravské vrchoviny. Tvoří její nejsevernější část, která vybíhá v podobě klínovité kry od Žďárských vrchů k severozápadu. Tímto směrem se také Železné hory postupně zužují a snižují z výšky 600-650 m až na méně než 300 m nad mořem. Končí u Týnce nad Labem, kde se nachází nejsevernější bod celé Českomoravské vrchoviny a zároveň jediné místo, kde vrchovina zasahuje malým kouskem severně od Labe.  ---

SC. František Červenka: PROF. DR. EDUARD FORMÁNEK - ZAPOMENUTÝ ČESKÝ CESTOVATEL, BOTANIK A SPISOVATEL
Eduard Formánek pocházel z Klatov, kde se narodil 7. dubna 1845. Pocházel z vážené a vzdělané rodiny. V Klatovech vystudoval gymnázium, poté pokračoval ve studiu přírodních věd na vysokých školách v Praze a v roce 1868 dokončil studia filozofické fakulty. Doktorem filozofie byl jmenován 13. července 1871. Svoji učitelskou kariéru začal jako suplující profesor na vyšším gymnáziu v Litomyšli, poté působil dva roky na gymnáziu ve Vidnavě ve Slezsku a dalších 27 let jako profesor přírodopisu na prvním českém státním gymnáziu v Brně. Jeho mladším bratrem byl Romuald Formánek (1857-1927), c. k. vrchní poštovní rada v Brně, později viceprezident pošt a telegrafů a čestný člen čsl. entomologické společnosti v Praze. ---

MSC. Miroslav Černý: ÚBYTEK JAZYKŮ SVĚTA
Rychlost, s jakou dochází k úbytku jazyků, nemá v historii obdoby a mezi odborníky existují oprávněné obavy, že z přibližně 6000 jazyků, jimiž se v tuto chvíli na planetě hovoří, do konce století přinejmenším polovina zanikne. Je to neuvěřitelné, ale jinými slovy to v podstatě znamená, že 3000 jazyků zmizí v horizontu 1200 měsíců, tedy že každé dva týdny přicházíme o jeden jazyk, o jeden jedinečný jazykový kód, který je nositelem a aktivním zprostředkovatelem historických a sociokulturních informací, znalostí, zvyklostí, tradic a postojů, jež jsme si zvykli – a já věřím, že naprosto odůvodněně – označovat jako dědictví lidstva a jejichž význam jsme mnohdy neměli možnost doposud docenit. ---
Převzato z autorovy knihy Slovem svět – příběhy mizejících jazyků, DAUPHIN 2016.

Z 50 let starých zeměpisných časopisů
C. Votrubec: VELKORYSÁ MELIORACE BRAZILSKÉHO POVODÍ PARAGUAYE
V povodí horní Paraguaye se od ledna 1937 provádějí rozsáhlé geografické a hydrologické práce v rámci rozvojového programu OSN. Jde o území Pantanal, tj. „močál“, který se rozkládá v nadmořské výšce cca 150 m na ploše asi 100 000 km2 při hranicích Brazílie s Bolívií a Paraguayí. Toto rozsáhlé území nemůže být dobře využito hlavně proto, že od prosince do května trpí katastrofálními zátopami svých řek. V zimě je naopak nedostatek vláhy, takže nejlepší pastviny jsou právě v polohách nejvíce ohrožených. Proto brazilská vláda za aktivní pomoci OSN a UNESCO provádí v Pantanalu studie zaměřené na hospodářské využití krajiny, do níž má přijít tisíce nových imigrantů. Dosud je nejdůležitější chov dobytka, cca 25 mil. kusů skotu ze 79 miliónů, které chová celá Brazílie. ---
Sborník Československé společnosti zeměpisné, roč. 73, 1968, č. 1, s. 90.

A též:
* přehled nové literatury z geografie a příbuzných oborů
* spolkové zprávy


© Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s.